Databeskyttelsespolitik for krebs I FOTOGRAFI & FILM

Krebs I FOTOGRAFI & FILM
CVR. 32 97 55 26
Rugårdsvej 182a,
5210 Odense NV
T 2342 1565
M mail@krebs-fotografi.dk

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for
krebs I FOTOGRAFI & FILM(herefter virksomheden),

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine
personoplysninger.

Personoplysninger virksomheden behandler
Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:
• Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere
• Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser
• Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside,
LinkedIn-, Instagram-, Youtube- eller Facebookprofil

Virksomheden bruger personoplysninger til
Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:
• Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så krebs I FOTOGRAFI & FILM kan komme i
kontakt med kunden
• Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så krebs I FOTOGRAFI & FILM kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen
• Personens interesser og adfærd på virksomheden hjemmeside bruges til at målrette annoncer eller til at
videreudvikle hjemmesiden
• Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål
• Virksomheden bruger bestemte personoplysninger i forbindelse med et projekt fx for en kunde

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:
• Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a
• Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse,
som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelses
forordningens art. 6, stk. 1, litra f
• Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen
• Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Virksomheden behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af personoplysninger
Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, hvis du
har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra
Virksomheden henter sine generelle oplysninger fra virksomheders hjemmesider og offentlige registre, for
at kunne levere indhold, tjenester og markedsføring, der er relevant for dig.
Opbevaring af dine oplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de
ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. De personlige data du afgiver og som er nødvendige for at kunne udføre de ønskede opgaver, opbevares fortroligt og
sikkert. Data, som indgår i de opgaver, jeg løser for dig, slettes som udgangspunkt 5 år efter, at vores samarbejde er ophørt, med mindre vi i fællesskab bliver enige om noget andet.

Sikkerhed
Virksomheden har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges
eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Materiale i form af billeder, video og lyd virksomheden
producerer billeder og video. Som en naturlig del af processen opbevares optagelser med personer. Der
arbejdes med optagelserne, så længe projektet er i gang, herefter arkiveres optagelserne på harddiske eller
slettes. Dette sker, så længe det er relevant for virksomhedens formål og virke. De medvirkende personer
har på den ene eller den anden måde givet samtykke til at være med på billederne/optagelserne. Du har
mulighed for at få slettet eller censureret optagelser, hvorpå du medvirker, medmindre der er indgået en
aftale med dig, som siger noget andet.
Virksomheden opbevarer billed- og filmfiler med personer for at kunne dokumentere ophavsretten.
De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår
plus 5 år, men kan opbevares længere, hvis virksomheden vurderer, at de kan have betydning for senere opgaver. Henvender du dig til mig på mail, gemmer jeg dine oplysninger og indhold i mails med det formål at
kunne kommunikere med dig fremadrettet og for senere at kunne dokumentere korrespondancen.

Dine rettigheder
Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
• Ret at trække dit samtykke tilbage:
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail
eller brev til virksomheden adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
• Ret til at få indsigt i dine oplysninger:
Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.
• Ret til at få berigtiget dine oplysninger:
Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.
• Ret til at få slettet dine oplysninger:
I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
• Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring,
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for
at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret at gøre indsigelse mod behandlingen
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
• Dataportabilitet
I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig
eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på
datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på
tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de
ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. De personlige data du afgiver og som er nødvendige for at kunne udføre de ønskede opgaver, opbevares fortroligt og
sikkert. Data, som indgår i de opgaver, jeg løser for dig, slettes som udgangspunkt 6 måneder efter, at vores
samarbejde er ophørt, med mindre vi i fællesskab bliver enige om noget andet.